• Castricum denkt na over aansluiting bij het warmtenet van HVC

    HVC

Begroting goedgekeurd: Castricum wil aardgasvrije toekomst en minder tegeltuintjes

CASTRICUM De gemeenteraad keurde donderdag de begroting goed. Dat gebeurde bijna unaniem – uitzondering was Fractie Castricum. Een succes voor het college.

TEGELTUINTJES TE LIJF Van de zes ingebrachte moties stemde de raad er vier weg. GroenLinks had een goede avond, want die partij was initiatiefnemer van de twee moties die wel werden aangenomen. De motie voor 'Operatie Steenbreek', mede ingediend door de PvdA, kreeg zelfs unanieme steun. Dit betekent dat de gemeente volgend jaar met allerlei acties gaat stimuleren dat particulieren de tegels in hun tuin vervangen door groen.

CASTRICUM AARDGASVRIJ Ook de vraag van GroenLinks (samen met PvdA en SP) om 'een meerjarenplan te ontwikkelen voor het aardgasvrij maken van de huishoudens en bedrijven' haalde het. In het Energierapport van het ministerie van EZ staat dat de verwarming van huizen in 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken. Dus moet er een alternatief komen voor aardgas. De indieners van de motie denken aan aardwarmte en warmte-koudeopslag. Ze willen ook kijken of Castricum kan aansluiten bij het warmtenet dat huisvuilcentrale HVC aan het ontwikkelen is; warmte van de verbranding van restafval. Het college gaat werken aan een meerjarenplan dat eind 2018/begin 2019 aan de raad wordt voorgelegd. Alleen Fractie Castricum, CDA, GDB en VVD stemden tegen.

ZWEMBAD De raad nam donderdag nog twee belangrijke besluiten. Dossiers waar hard aan is gewerkt en intensief over is gediscussieerd. Ten eerste kreeg het ambitieuze 'Programma Publieke Bekostiging' unaniem de goedkeuring van de raad. Wethouder Kees Rood (VVD) en zijn mensen gaan komende maanden aan de slag om deze plannen concreet te maken. Ten tweede ging de raad unaniem akkoord met het vervolgonderzoek voor het zwembad op Noord-End. Opmerkelijk was dat het amendement en de moties die klaarlagen, niet in stemming kwamen. Niet dat het allemaal koek en ei is. Hoogstwaarschijnlijk krijgt Wethouder Rob Schijf over twee weken nog een toetje, want CKenG en PvdA bereiden een motie voor, met het verzoek een verkeersonderzoek aan het onderzoek toe te voegen en assertiever te zijn naar de provincie over een extra aansluiting op de N203. Dat betekent extra werk voor Rob Schijf en zijn mensen. Hoe dan ook, in februari bespreekt de raad de resultaten van het onderzoek.

VEERPONTJES Ron de Haan (Vrije lijst) oogde verheugd; hij wist de raad te winnen voor zijn amendement (wijzigingsvoorstel) voor een eenvoudige en doeltreffende combinatie van abonnementen op de twee veerdiensten. Een jaarabonnement voor de pont in Akersloot kost nu nog 200 euro per jaar, die van De Woude 180 euro. De tarieven worden nu gelijk getrokken - 180 euro - en het pasje geldt voor beide pontjes. Inwoners van beide kernen hebben dus geen reden meer om om te rijden als zij bij elkaar op bezoek willen.

AMENDEMENTEN Er werd donderdag ook nog gestemd over een paar andere amendementen. Twee van de vorige week besproken amendementen bleven buiten de stemmingen, want de indieners (GroenLinks, PvdA, SP) vonden dat het college armoedebestrijding inmiddels een goed plek in de begroting heeft gegeven. Anders ging het met het voorstel om nu al keuzes te maken voor volgend jaar eventueel te ontvangen ENECO-geld; de SP voorzag hiervoor geen steun, want de anderen vonden het te voorbarig. Het voorstel om meer geld in cultuur te investeren kreeg veel sympathie, maar geen meerderheid; alleen SP, GL, PvdA en Vrije Lijst stemden voor – "eerst een plan, dan pas geld" stelde Gerrit Branderhorst (CDA).