• Onbehoorlijk bestuur of, zoals de gemeente het noemt, verschillende opvattingen over de status en naleving van afspraken?

    Taetske Grendelman

Bewoners: 'Gemeente kijkt weg bij ontwikkeling Duin en Bosch-terrein'

CASTRICUM De brief van de gemeente aan eigenaar van het Duin en Bosch-terrein Parnassia - een pleidooi voor concrete verbetervoorstellen op het gebied van communicatie, groenbeheer en veiligheid - is bewoners van het terrein in het verkeerde keelgat geschoten. Dat blijkt uit een mail die zij naar deze krant stuurden.

Taetske Grendelman

De gemeente geeft in haar brief aan dat problemen rond de terreinontwikkeling (zoals aangekaart door bewoners) 'niet zonder meer bij de gemeente thuishoren maar bij Parnassia'. Volgens de bewoners klopt dit niet. "De kaders zijn tot in detail vastgelegd en heel helder en duidelijk is omschreven wat er precies ontwikkeld moet worden. Een bestemmingsplan verwijst onlosmakelijk naar de onderliggende structuurvisie, het inrichtingsontwerp en beeldkwaliteitsplan." schrijven de bewoners. "Al jaren geeft het college na schriftelijke vragen hetzelfde antwoord: het college volgt de door de raad vastgestelde kaders. Het Kwaliteitsteam Duin en Bosch toetst de plannen vervolgens ook. Alleen de voorgestelde plannen wijken hier voortdurend van af. De besluiten laten bijvoorbeeld vijf woonclusters toe, deze zijn nu uitgebreid naar maar liefst tien woonclusters!" Recent voorbeeld is Koekoeksduin: hier zou een u-vormig pand komen met ondergronds parkeerplek; het worden 17 losse gebouwen deels buiten het bouwblok, en met parkeergelegenheid op het maaiveld.

De bewoners kunnen de afwijkingen niet rijmen met de rol van de gemeente: toezien op bescherming van het landgoed Duin en Bosch als - kwetsbaar - Rijksmonument. "Heeft het ermee te maken dat in het toetsende Kwaliteitsteam personen zitten die een financieel belang hebben; zoals grondposities, de ontwikkelaar, de bouwer en architecten? Of heeft het ermee te maken dat het college niet meer 'mag vallen' na de zoveelste bestuurscrisis?" vragen zij zich hardop af.

ONBEHOORLIJK BESTUUR Volgens de bewoners gaat het om een bewuste strategie. "In sneltreinvaart worden gronden afgestoten, voor bebouwing en buitenruimte, zodat Parnassia zich ontduikt van de heldere realisatieafspraken inclusief boetebeding bij elke overtreding. Om vervolgens derde(n) partijen de rekeningen te laten betalen voor deze verplichtingen. Op eigen houtje ontwikkelen diverse partijen vervolgens met medeweten van het college buiten alle afspraken om curieuze plannen. De bewoners krijgen te horen dat het kwaliteitsteam ernaar gekeken heeft en dat de plannen zijn goedgekeurd. De gemeente, als toetser met een publieke taak en contractpartij, stuurt de ontwikkelende partijen gelijk op de bewoners af. Onbehoorlijk bestuur, waarbij gemeente en Parnassia in de luwte blijven. De bewoners moeten vervolgens deze partijen wijzen op de eerder gemaakte afspraken en verplichtingen. Deze worden weggewuifd waarna de gemeente de mogelijkheid biedt om bezwaren in te dienen en juridische procedures te doorlopen. De omgekeerde wereld; bewoners moeten de opdrachten die de raad heeft gegeven aan b en w vervolgens juridisch verdedigen. Bestuur en politiek: word wakker!" De briefschrijvers voorzien schadeclaims van bewoners en eisen dat het college de partijen terugfluit.

REACTIE GEMEENTE De gemeente laat in een reactie weten dat een bestemmingsplan geen in detail uitgewerkt en in beton gegoten document is. Dat geldt dus ook voor het bestemmingsplan Duin en Bosch (een vertaling van de structuurvisie uit 2010) dat in 2012 door de raad is vastgesteld. Wethouder Marcel Steeman (RO) wijst er op dat in dit bestemmingsplan ook inzichten van na 2010 zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld Marelsdal en Koekoeksduin. Steeman: "In 2010 was Marelsdal nog in beeld als te handhaven kliniek, maar in 2012 kwam de locatie alsnog in beeld als woningbouwlocatie. Het bestemmingsplan is een zogenaamd 'globaal eindplan', dat ruimte laat voor de invulling. Voor Koekoeksduin is in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld, niet bepaald dat alleen gestapelde woningen zijn toegestaan; er is ook ruimte geboden om te kiezen voor grondgebonden woningen. Daar waar een ontwikkeling niet past in het bestemmingsplan kan de raad uiteindelijk besluiten het bestemmingsplan deels aan te passen, zoals is gebeurd voor het realiseren van 48 sociale huurwoningen op de Clinghe."

Het bestemmingsplan kent dus betrekkelijk ruime kaders waarbinnen de plannen uitgewerkt kunnen worden. Steeman: "Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt en dat er sprake is van een eenduidige, deskundige en consequente advisering is besloten een kwaliteitsteam in te stellen. Dit team bestaat uit een onafhankelijke stedenbouwkundige/landschapsdeskundige, een onafhankelijke architect (ook lid welstandscommissie, red.), een vertegenwoordiger van de gemeente en een van Parnassia. Daarnaast is geregeld contact met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de erfgoedcommissie vanwege de (rijks)monumentale waarden van gebouwen en het landgoed. Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Parnassia uit 2010."