• Hans van Dongen (links) en Piet Geerke, werkgroepleden van het eerste uur Hans Disselhorst en Evert Castelein ontbreken op deze foto.

    CALorie

Castricum van het gas af

CASTRICUM In het gemeentehuis houdt de lokale energiecoöperatie CALorie woensdag 21 februari van 19:30 – 22:00 uur een informatieavond. Op zichzelf niets bijzonders, ware het niet dat deze avond een vernieuwend idee wordt gepresenteerd. Het thema is namelijk: Is aardwarmte haalbaar in Castricum? De werkgroep die zich hiermee bezighoudt - te bereiken via aardwarmtecastricum@gmail.com - denkt van wel.

Om de klimaatverandering door de opwarming van de aarde te beperken tot 2 °C, moet de uitstoot van CO2 in 2030 gehalveerd, en in 2050 vrijwel geëlimineerd zijn. De overheid stelt dat Nederland 'van het gas af' moet zijn in 2050. De werkgroep onderzoekt of aardwarmte mogelijk een goed alternatief is voor aardgas. Doel is de burgers meer opties te bieden en de warmtetransitie te versnellen. "De tijd lijkt rijp." zegt werkgroeplid Hans van Dongen. "Op landelijk niveau besteedt de overheid vele miljarden euro's aan SDE+ subsidies voor o.a. zonnepanelen, windturbines, biomassa, aardwarmte. De gemeente Castricum werkt aan een Warmte Transitie Atlas en kijkt naar de beste opties per postcode en type woningen en gebouwen."

STADSVERWARMING Hoe ziet aardwarmte in Castricum eruit? Op grote diepte (> 2 km) onder Castricum, bevindt zich een dikke laag zandsteen met zout water van ca. 80 °C. Aardwarmte kan worden gewonnen door het warme zoute water via een diepe productie put op te pompen; om vervolgens via een warmtewisselaar de warmte over te hevelen naar een warmtenet met zoet water. Het afgekoelde zoute water wordt terug gepompt via een diepe injectie put. Dus geen grote drukveranderingen in het reservoir, die in Groningen aardbevingen veroorzaken. De putten locatie bevindt zich aan de rand van de bebouwde kom, in verband met de benodigde boringen. De aardwarmte wordt via een warmtenet geleverd aan woningen en gebouwen binnen de bebouwde kom. Denk aan stadsverwarming. Momenteel is in Nederland een groeiend aantal productie/injectieputten in gebruik, vooral in de glastuinbouw. In Heemskerk verwarmt Floricultura op deze manier uitgestrekte orchideeën kassen. Deze putten zijn geboord in dezelfde aardlaag als onder Castricum.

KOSTEN Van Dongen: "Omdat de warmte met ca. 80 °C aangeboden wordt, zullen de aanpassingen aan o.a. radiatoren in woningen relatief gering zijn. De voorlopige bevindingen van de werkgroep zijn dat de kosten per huishouden met SDE+ subsidies in de buurt komen van de huidige kosten voor verwarming met aardgas. De Warmtewet bepaalt dat aardwarmte niet duurder mag zijn dan verwarming met aardgas. Uit een rapport van CE Delft, in opdracht van de provincie, blijkt dat aardwarmte en hybride warmtepompen aantrekkelijke opties zijn binnen de bebouwde kom van Castricum. Dit alles sterkt het idee dat aardwarmte mogelijk is."

PILOT De werkgroep wordt geadviseerd door het Ontwikkelingsbedrijf N-H Noord. Voorstel is om een substantieel demonstratieproject te realiseren. De warmte capaciteit van een enkel doublet (d.w.z. één productie- en één injectieput) is voldoende om 2.000 - 3.000 woningen aan te sluiten. Kennemer Wonen, met 1700 woningen in Castricum, wil graag meedoen als potentiële klant, en stelt expertise beschikbaar. Daarnaast zijn gebouwen met een centrale stookinrichting aantrekkelijk. Voorbeelden zijn zwembad, sporthal, de drie middelbare scholen, negen basisscholen, twee bejaardenhuizen, acht appartementsgebouwen, gemeentehuis en winkelcentrum. Meer potentiële klanten zijn zeer welkom. De werkgroep heeft oriënterende gesprekken met HVC Alkmaar gepland, een regionale warmtenetbeheerder met ervaring op het gebied van aardwarmte.

DRAAGVLAK Of we over gaan op aardwarmte hangt af van allerlei factoren. Is het zakelijke plaatje voor eigenaren positief? Zijn mensen gevoelig voor argumenten als klimaat, gelijke kosten, meer comfort en betere toekomstbestendigheid? "Want uiteindelijk draait het om draagvlak." zegt Van Dongen. "Het gaat om grote veranderingen, gezien de boringen, het openbreken van straten en wellicht zorgen over aardbevingen. Inspraak en ideeën van burgers zijn essentieel. We hopen dus op een grote opkomst op woensdag 21 februari."