• De grondwaarde van de locatie aan de J. Rensdorpstraat staat al langer ter discussie

CKenG wil met WOB-verzoek grondwaarde 'Witte Brug' boven tafel krijgen

CASTRICUM De lokale partij CKenG heeft een WOB-verzoek ingediend bij het college van b en w om een taxatierapport over de grondwaarde van zwembad De Witte Brug aan de Jacob van Rensdorpstraat boven tafel te krijgen. De grondopbrengst kan namelijk (via een soort geoormerkte reserve) worden ingezet ter dekking van het nieuwe zwembad. De partij doet een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur omdat de verantwoordelijk wethouder, Rob Schijf (GDB) deze informatie niet wil delen. Deze krant heeft het college om een toelichting gevraagd.

Het college heeft een taxatie laten maken, waarbij op basis van verschillende woningbouwprogramma's een doorrekening is gemaakt. "Onze fractie heeft tijdens de behandeling van dit onderwerp op 9 november gevraagd om dit taxatierapport met de raad te delen." schrijft CKenG-fractievoorzitter Roel Beems. "Natuurlijk snappen wij heel goed dat de uiteindelijke waarde afhankelijk zal zijn van de nieuwe bestemming van het gebied. Uit de woorden van het college blijkt al dat er met verschillende scenario's rekening is gehouden en dat er in het taxatierapport dus sprake zal zijn van een bandbreedte. Wethouder Schijf heeft geantwoord dat hij niet bereid is om op ons verzoek in te gaan. En dat terwijl de Rekenkamercommissie BUCH, die onderzoek heeft gedaan naar grondbeleid en grondexploitatie, er juist voor pleit dat de raad hier een actieve rol in speelt."

DRIE TON De waarde van de grond onder De Witte Brug staat al langer ter discussie. In juni 2015 stuurde het college een brief naar de raad waarin werd voorgerekend dat de 'residuele grondwaarde' slechts drie ton zou zijn. De opsteller van de rekensom, een externe adviseur, ging uit van laagbouw, omdat in de omgeving van de Witte Brug veel bomen en grondgebonden woningen te vinden zijn. Een opmerkelijk uitgangspunt gelet op het feit dat De Witte Brug eerder door de raad werd aangemerkt als potentiële 'inbreilocatie'. Omdat er een tekort is aan woningen voor senioren en jongeren nabij het centrum, zou het opportuun zijn om hier een appartementencomplex met meerdere verdiepingen te bouwen. Vreemd genoeg werd dit scenario niet door de gemeente uitgewerkt. 

DRIE MILJOEN In juli 2016 liet oud-wethouder Leo van Schoonhoven (CKenG) namens de burger-initiatiefgroep Nieuw Zwembad, aan het Nieuwsblad voor Castricum weten dat de grondwaarde eerder rond de drie miljoen ligt. "Onze calculaties variëren - afhankelijk of je sociale woningbouw wel of niet gebruikt - tussen de 3 en 3,7 miljoen. Met de verkoopopbrengst kan het nieuwe zwembad dus medegefinancierd worden." stelde Van Schoonhoven in deze krant.

In een motie vroegen de oppositiepartijen daarop aan het college om een onafhankelijk taxatierapport op te laten stellen. Dat is dus gebeurd. Er zijn drie versies doorgerekend. De sobere variant, een tussenvariant en een variant met hoogbouw en woningen in een duurdere prijsklasse. Maar het rapport blijft geheim. Het rapport zou volgens insiders bevestigen dat de waarde veel hoger ligt dan de drie ton die in de vorige collegeperiode werd berekend onder verantwoordelijkheid van toenmalig D66-wethouder Hilbrand Klijnstra (grondzaken en financiën). 

DEKKING NIEUW ZWEMBAD Verschillende partijen willen de grondopbrengst van De Witte Brug alvast 'labelen' voor het nieuwe zwembad op Noord-End. Volgens het college kan dit alleen via een omweg. "De wet schrijft voor dat die opbrengst eerst naar de algemene reserve moet. Vervolgens kan de raad daaruit middelen aanwenden voor het zwembad." aldus wethouder financiën Wim Swart, die verwijst naar BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording). "De verkoop kan niet één op één in mindering worden gebracht op de investering in het nieuwe zwembad. Anders zou het nieuwe bad voor een te gering bedrag op de balans komen. Als je het over een x-aantal jaar gaat afschrijven, zit er dan te weinig geld in het spaarpotje." "In tegenstelling tot een projectontwikkelaar zijn wij gebonden aan het BBV" licht gemeentesecretaris Ron Suanet toe. "Als wij de grond als dekking willen gebruiken, kan dat via een kapitaallastenbijdrage reserve. Jaarlijks uit de gevormde reserve van de verkoop een portie gebruiken om de jaarlijkse kapitaallasten te dekken. Het mag niet in eenmaal worden afgeboekt met grondopbrengsten. De opbrengst kan tegelijkertijd worden gebruikt als financieringsbron van de zwembadinvestering, maar dit is niet echt een voordeel ten opzichte van lening-financiering omdat de gemeente het stelsel kent van totaalfinanciering."

Beems stelt dat het niet om boekhouden gaat. "Ook wij kennen de BBV. Het gaat om een principe-uitspraak van de raad dat er sprake is van een causaal verband, waardoor het geld gelabeld kan worden. De grond onder en rondom de Witte Brug komt immers alléén beschikbaar doordat dezelfde voorziening op een andere plaats wordt herbouwd. Het boekhoudkundig aspect komt pas veel later aan de orde; ergens in 2021 zal de volgende raad (of als er getreuzeld blijft worden: de raad daarna) daarover een besluit moeten nemen. Belangrijk dus om hen op pad te sturen met een principe-uitspraak van deze raad."