• Mathijs de Bont (Bakkerij), Leo v. Schoonhoven (OVC), Loet v.d. Lee en Eelco Zwikker (Meergranen) bezegelen hun samenwerking. Foto Henk de Reus

    Henk de Reus

Erop of eronder voor poppodium De Bakkerij

CASTRICUM Het is een publiek geheim dat De Bakkerij in zwaar weer verkeert. De bezoekersaantallen blijven achter en de schuld bij de gemeente loopt op. Toch is er hoop. De Bakkerij-vrijwilligers krijgen namelijk hulp uit onverwachte hoek: ondernemend Castricum. Zowel de OVC als cultureel ondernemer Loet van der Lee trekken zich het lot van het roemruchte poppodium aan. En dus wordt er met vereende krachten gewerkt aan een reddingsplan. Een ingewikkelde exercitie waarbij twee werelden samenkomen. De één gericht op - soms experimentele - podiumkunst, de ander op profit en loss, marketing en sales. Wethouder Ron de Haan, die het plan al heeft ingezien, is nog niet overtuigd; de vrijwilligers hebben nog huiswerk te doen. Duidelijk is dat de organisatie niet op de oude voet door kan gaan, want dan dreigt faillissement. De tijd dringt. Wordt het erop of eronder? Verslaggever Henk de Reus dook in dit dossier;

HOE ZIT HET OOK ALWEER In 2010 verstrekte de gemeente aan Vereniging Vrienden van De Bakkerij een aflossingsvrije lening van € 200.000 voor de aankoop van het pand aan de Dorpsstraat 28/30. Omdat een vereniging voor de bank geen partij is en geen hypotheek kan afsluiten, werd Stichting Meergranen opgericht. De Bakkerij leende het geld door aan de stichting. Over de geldlening betaalt De Bakkerij jaarlijks 6% rente, oftewel € 12.000 aan de gemeente. Eenzelfde bedrag krijgt De Bakkerij jaarlijks aan subsidie van de gemeente voor het aanbieden van activiteiten. Stichting Meergranen had een hypotheekschuld bij de bank van € 500.000 die inmiddels is teruggebracht tot € 390.000.

LIQUIDITEITSPROBLEMEN In de loop der tijd is een achterstand van € 36.000 ontstaan in de renteverplichtingen naar de gemeente. Door het tekort aan middelen kunnen op korte termijn ook de aflossingsverplichtingen jegens de bank niet worden nagekomen. Voor de liquiditeitsproblemen worden in het rapport verschillende oorzaken genoemd, zoals een investering in geluidsisolatie, minder inkomsten door een afname van het ledenaantal en het doen van andere, nodige investeringen in het pand. Feit is dat, als er niets veranderd, een faillissement onvermijdelijk is. Men is ervan doordrongen dat de basis waarop De Bakkerij nu functioneert, een metamorfose zal moeten ondergaan.

NIEUWE KOERS Mathijs de Bont, voorzitter van De Bakkerij onderkent dat bezoekersaantallen, gebaseerd op het huidige aanbod van De Bakkerij, te laag zijn en dat er daardoor te weinig wordt geconsumeerd. "We gaan een bredere programmering opzetten en willen daarmee een grotere doelgroep, waaronder ouderen, bereiken die in kunst, cultuur en muziek is geïnteresseerd. Ik denk dat De Bakkerij zich zo kan onderscheiden van bestaande initiatieven binnen de gemeente en de BUCH. Ook zetten we actief in op een toename van het aantal vaste leden en donateurs. Het ledengeld wordt in stappen verhoogd. We kijken ook naar andere vormen van inkomsten. Ons streven is te commercialiseren, zonder de formule van De Bakkerij geweld aan te doen".

DISCOVERY In het rapport wordt aangegeven dat Discovery en De Bakkerij mogelijk gebaat zijn met een integratie. De Bont: "Bij het toekennen van de lening is afgesproken dat De Bakkerij eventueel ruimte dient te bieden voor ander sociaal werk, zoals dat tot dan toe in Discovery werd gevoerd".

Van Schoonhoven geeft aan dat samen gebruik maken van één pand i.p.v. twee, een kostenreductie voor zowel De Bakkerij als Discovery kan betekenen. "Voor beide partijen kan dit goed zijn. Ons team heeft geconstateerd dat de huidige bezettingsgraad van het pand van De Bakkerij niet hoog is. Dus er is plaats genoeg voor een andere partij. Voorwaarde is wel dat beiden willen samenwerken. Het lijkt mij goed om deze mogelijkheid te onderzoeken", aldus Van Schoonhoven. "Volgens zeggen zijn twee eerdere pogingen om tot samenwerking te komen mislukt. Ik denk dat het goed is als de gemeente, De Bakkerij en de Stichting Welzijn samen de mogelijkheden van dit traject bekijken, want dit kun je niet aan vrijwilligers overlaten. De OVC is ook bereid deze taak op zich te nemen als alle drie de partijen aangeven mogelijkheden te zien".

COMMERCIALISEREN Van Schoonhoven onderkent dat er regelmatig verschillen van inzicht zijn geweest tussen De Bakkerij en OVC. "We hebben als OVC-team het vergrootglas op De Bakkerij gelegd en hebben in goed overleg een kansrijker en stuurbaar businessplan opgesteld. Uitgangspunten zijn verbreden, schulden niet vooruit schuiven maar afbetalen, de waarde voor de gemeenschap vergroten, bestaansrecht op langere termijn realiseren, samenwerking zoeken met derden (o.a. met het andere cultuuraanbod), de relatie met de horeca anders invullen en kwalitatieve verantwoording afleggen over de inzet van gemeenschapsgeld. Hierbij zijn 'commercialiseren' en 'professionaliseren' de sleutelwoorden. Van 'volledig' commercialiseren kan geen sprake zijn omdat er met vrijwilligers wordt gewerkt. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het genereren van inkomsten door grotere aantallen bezoekers gelimiteerd omdat de zaal te klein is. Deze beperkingen moeten onder ogen worden gezien. Echter, het OVC-team dat aan dit project werkt, is ervan overtuigd dat het behalen van een klein positief saldo mogelijk is. De Bakkerij moet gaan 'ondernemen' en haar maatschappelijke rol verbreden en verstevigen. Het is nodig dat er een professionele kracht met ondernemerskwaliteiten wordt ingezet. Hiervoor hebben we Frank Boske op het oog. Verder zal OVC De Bakkerij op verzoek blijvende ondersteuning bieden op gebieden waar wij expertise kunnen leveren. Het is nu aan het college en de raad om De Bakkerij, in financieel opzicht, al dan niet, even wat lucht te geven om de visie om te zetten in realiteit.

ORDE OP ZAKEN Het veranderingsproces zal minimaal zes maanden in beslag nemen. In deze periode zal orde op zaken moeten worden gesteld. Men verzoekt de gemeente één jaar uitstel van betaling te verlenen van de huidige achterstallige renteverplichtingen en de betaling hiervan vanaf 2020 te mogen verdelen over een periode van acht jaar. Verder verzoekt het pop podium de huidige rente van 6% om te zetten naar een meer marktconform rentepercentage van 3%. Het verschil kan worden aangewend om versneld af te lossen op de huidige betalingsachterstand. Tenslotte vraagt men de gemeente om een éénmalige aanvullende subsidie van € 15.000,-- om een bredere en kwalitatieve programmering te kunnen invullen. OVC draagt haar steentje bij door, samen met De Bakkerij, een benefietprogramma op te zetten om deze programmering mogelijk te maken.

BEHOUD VOOROP Cultureel ondernemer Loet van der Lee ziet de toekomst van De Bakkerij positief in. "De Bakkerij en de gemeente hebben elkaar nodig en kunnen elkaar vinden in de gedachte dat er in het rijke culturele leven van Castricum ook plaats moet zijn voor het lokaal muzikaal experiment. Het hoort bij Castricum en het is 45 jaar geschiedenis. Het gaat om zes slechte jaren in een geschiedenis van 45 jaar", aldus Van der Lee. Wethouder Ron de Haan stelt vast dat het plan in de huidige vorm te veel uitgaat van niet onderbouwde aannames en dat er open einden in voorkomen. Hij heeft De Bakkerij opgedragen om een aantal onderdelen concreet en voldoende te onderbouwen. Ook zal men nog in contact moeten treden met andere partijen. Hij heeft het plan voor advies voorgelegd aan het Cultureel Platform. Dit zal in februari met een zienswijze komen die de wethouder betrekt bij zijn beoordeling over hoe het nu verder moet met het poppodium. Hierna wordt de kwestie voorgelegd aan college en raad.