• Archieffoto

    Alex van der Leest

Hoogheemraadschap en gemeente op ramkoers

CASTRICUM De brief van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) aan de strandpaviljoenhouders, waarin wordt aangekondigd dat de ondernemers hun strandtent nog deze winter 20 meter richting vloedlijn moeten verplaatsen, heeft voor veel rumoer gezorgd. Inmiddels is het schap met een verklaring naar buiten gekomen. De strekking is weinig verrassend: de paviljoens staan versterking van de duinen (door natuurlijk zandaanwas) in de weg en het belang van een toekomstbestendige waterkering gaat boven commerciële belangen. Het college en de strandondernemers zetten echter vraagtekens bij de claim van HHNK dat de kustveiligheid in het geding zou zijn.

Taetske Grendelman

De vier paviljoens Zoomers, Zeezicht, Deining en Club Zand willen een vergunning om het hele jaar op het strand te staan, liefst op dezelfde locatie. "Alleen zijn er meer belangen dan recreatieve en commerciële belangen. Zo staan er ook waterstaatkundige en ecologische belangen op het spel." aldus HHNK.

MOTIE CKenG In de gemeenteraad is er weinig begrip voor het standpunt van het schap. Donderdag werd een motie aangenomen van CKenG, mede-ingediend door VVD, CDA en Forza, die oproept om niet akkoord te gaan met de notulen van een gesprek met het schap op 3 september én om een second opinion te vragen over de meetgegevens (2014-2018) rond de aanwas van de eerste duinenrij. Dit als 'steuntje in de rug' voor wethouder Ron de Haan, bij de onderhandelingen met het schap. De motie roept het college ook op om zich te laten adviseren over oplossingen die elders met succes worden toegepast, waaronder inkepingen in de eerste duinenrij, en hierover met HHNK in gesprek te gaan.

MEETRESULTATEN Volgens de indieners van de motie toont HHNK in haar rapport niet het nut en de noodzaak van de verplaatsingen aan. "Dit beeld wordt bevestigd door het feit dat Rijkswaterstaat, anders dan in andere kustgemeenten, geen reden ziet tot zandsuppletie in Castricum aan Zee." HHNK zou verzuimd hebben om de actuele meetresultaten (2014-2018) aan te leveren, waar de raad door middel van schriftelijke vragen al in februari en tijdens vergaderingen in juli en september om heeft gevraagd. De partijen stellen bovendien dat het van onbehoorlijk bestuur getuigt om belanghebbenden slechts enkele weken van te voren te manen tot het uitvoeren van draconische aanpassingen. 'Het schap kan de ondernemers niet vragen om twee keer in drie jaar tijd grote investeringen te doen.' Verder zou het verzoek van HHNK op technische problemen stuiten vanwege de datakabels die in Castricum aan Zee aan land komen. Raad, college en ondernemers willen nu samen optrekken bij het opstellen van een nieuw Omgevingsplan.

Alleen PvdA en GroenLinks stemden tegen de motie. Laatstgenoemde partij gaf aan het HHNK rapport anders te lezen. Het lastige met het rapport is overigens dat het resultaten geeft, die vervolgens weer ondergraven worden. Ambtelijk is er inmiddels een compromis uitgewerkt: een paar meter verplaatsen en na drie of vijf jaar weer evalueren. De strandondernemers staan niet te juichen - het blijft een ingrijpende exercitie - maar ze kunnen ermee leven. "Wij mikken op een plek voor vijf tot tien jaar. Hoe ver we moeten verplaatsen is een detail, maar te ver naar zee gaat ten koste van de ruimte van badgasten. Dat is wel een punt van zorg." aldus Zeezicht-uitbater Vincent Meurs.

KUSTLIJN HHNK blijft er in haar persstatement op hameren dat de strandpaviljoens een negatieve tot remmende invloed hebben op de duinaangroei en helmvegetatie. Zand moet door kunnen stuiven naar de duinen. "Aangroei van het duin en gezond veerkrachtig helmgras is belangrijk om zij ervoor zorgen dat de zee tegengehouden wordt. Ook in de toekomst waar we zeker in ons laaggelegen gebied ons moeten voorbereiden op klimaatverandering en zeespiegelstijging. Daarbij is in het 'Kustpact' afgesproken dat de kustlijn van Nederland blijft zoals deze nu is, en geen 'kommen' gaat vertonen."

Het kust- en waterveiligheidsbeleid van HHNK is gericht op duinaangroei op de lange termijn en het beheer van de kust met gebruikmaking van natuurlijke processen (zand toe- en afvoer via de wind, vegetatie). "Om deze natuurlijke processen te bevorderen, stellen wij samen met Rijkswaterstaat voorwaarden in jaarrond/seizoensbebouwing, de locatie ten opzichte van de duinvoet en het stimuleren van zandaangroei. Een voorbeeld van zo'n voorwaarde is dat strandpaviljoens 150 meter uit elkaar staan." 


TE DICHTBIJ In Castricum staan de vier strandpaviljoens jaarrond te dicht bij elkaar en te dicht bij het duin, stelt het schap. "Bovendien houden de ondernemers hun paviljoen achter het duin zandvrij waarmee ze ingrijpen op natuurlijke duinaangroei. We doen er alles aan om medegebruik van strand en duin als waterkering mogelijk te maken, mits de duinaangroei en vegetatie en daarmee de waterveiligheid gewaarborgd blijft. Er staat meer op het spel dan het commerciële belang."