• Aart Tóth
  • Stapels rapporten, aanvullingen en aanbevelingen.

    Aart Toth

Motie: 'Hou Witte Brug in Castricum open tot 2035'

CASTRICUM Tijdens de laatste raadsvergadering over het zwembad werd het al duidelijk: er komt vooralsnog geen klap op een nieuw zwembad op Noord-End. Na jaren van onderzoeken, projectgroepen en raadsessies lijkt een dergelijke investering een brug te ver voor de Castricumse politiek. CDA, VrijeLijst en VVD hebben een motie ingediend waarin zij onomwonden stellen dat De Witte Brug 'hoewel in verouderde staat, nog goed functioneert.' De motie zou volgens insiders zomaar op een meerderheid kunnen rekenen.

Taetske Grendelman

Toen het zwembadvraagstuk circa tien jaar geleden werd geagendeerd, werd nog gesteld dat nieuwbouw onontkoombaar was, onder meer omdat de technische installaties van De Witte Brug het op enig moment begeven en ook de energiekosten op de huidige locatie de pan uitrijzen. Open houden zou veel duurder zijn. De indieners van de motie stellen echter toch voor om onderzoek te doen naar behoud van De Witte Brug tot minstens 2030 of 2035. Ook de eventuele investeringen die dan nodig zijn, bijvoorbeeld om het verouderde zwembad energievriendelijker te maken, moeten in kaart worden gebracht.

BEGROTING De Witte Brug is vanaf 2020 afgeschreven (de kapitaallasten komen te vervallen) en de hoge onderhoudskosten van de Witte Brug passen prima in de begroting, redeneren de opstellers van de motie. Er is structureel jaarlijks €568.000 voor de Witte Brug beschikbaar. Terwijl een nieuw zwembad de gemeente de komende dertig jaar opzadelt met een jaarlijks exploitatietekort van ruim vier ton (in de duurste variant zelfs 1,1 miljoen) waarvoor geen dekking is.

WARMTENET De indieners van de motie vinden daarnaast dat er beter kan worden gewacht tot de energietransitie concrete vormen aanneemt. Als men op dit moment een zwembad energieneutraal aanlegt, kost dat 2,2 miljoen en is de terugverdientijd 37 jaar. Er zijn nu nog geen koppelingen van bijvoorbeeld restwarmte aan woningbouw of andere voorzieningen mogelijk op Noord-End. Mogelijk wordt hier in de toekomst echter een warmtenet aangelegd.

KOSTEN Ook het opzeggen van de contracten met de exploitanten van De Bloemen (deze werden opmerkelijk genoeg door toenmalig wethouder Klijnstra in 2015 voortijdig opengebroken en verlengd tot 2035) zou de gemeente op kosten jagen. Verder pleit het feit dat de bouwkosten in Nederland momenteel erg hoog zijn, volgens CDA, VrijeLijst en VVD eveneens voor uitstel van de nieuwbouw. De gemeente weet bovendien nog niet of er BTW over het begrootte bedrag zal moeten worden betaald.

De motie wordt komende dinsdag in de raad behandeld.