• Ernst Mooij, strijdbare nestor van Oud-Castricum, wil nog ??n keer vlammen

    Peter van Eerden

Nestor Oud-Castricum mengt zich in discussie Duin & Bosch: 'De Wisk prima alternatief'

[CASTRICUM] Komen er twee wooncomplexen op de plek van De Clinghe? Niet als het aan bekende Castricummer Ernst Mooij ligt. Het cultuurhistorische geweten van Castricum is strijdbaar. "Duin en Bosch is een kostbaar rijksmonument en van ons allemaal!"

Peter van Eerden

Mooij is bepaald geen 'oude zuurpruim'. In het algemeen wordt landgoed Duin en Bosch tot zijn tevredenheid ontwikkeld. Hij wijst daarbij vooral op het herstel van de oorspronkelijke gebouwenstructuur in het centrumdeel en de bouwstijl en inrichting van de nieuwe woonclusters. Maar hij maakt zich ook zorgen, vooral over het groenbeheer dat versnipperd raakt en een bedreiging vormt voor het landgoed als cultuurhistorische en landschappelijke eenheid. Ook is op bepaalde plaatsen de beeldkwaliteit van monumenten ernstig aangetast, zelfs onomkeerbaar en….dat dreigt misschien weer te gebeuren, dus alle hens aan dek!

Hij licht de voorgeschiedenis daarom nog maar eens toe: "Bij de gemeenteraad bestond de wens om ook sociale huurwoningen op het landgoed te realiseren. Parnassia, de organisatie waar Dijk en Duin onder valt, had daar aanvankelijk de 'broederwoningen' voor op het oog. Financieel-economisch bleek dat echter niet haalbaar. De kleine woningen zijn daarna verbouwd tot vijf riante villa's. Raadslid De Haan van de Vrije Lijst wees het college eerder op een raadsbesluit uit 2010 waarin werd verzocht om met Parnassia te gaan onderhandelen over het behoud van de voormalige zusterflat Koekoeksduin en om daarin sociale woningen te realiseren. De flat werd echter gesloopt en voor de locatie is nu een plan ontwikkeld voor de bouw van vijfentwintig luxe woningen. Het verweer van Parnassia was dat Koekoeksduin bouwtechnisch niet geschikt was te maken en dat bouw van duurdere woningen de grondexploitatie kostendekkend moest maken."

Het vermoeden dat de verkoop van de dure broederwoningen niet zou zijn gebaat bij sociale huurwoningen in de voortuin werd door Parnassia ontkend.

[DE CLINGHE] Mooij zucht na zijn samenvatting maar gaat gretig verder: "De sloop van sociaal-cultureel centrum De Clinghe was in het inrichtingsontwerp van 2009 niet voorzien. Nu gaat er echter herontwikkeling plaatsvinden! Als het aan Parnasia ligt, wordt déze plek voor socialewoningbouw bestemd. Kennemer Wonen maakte daar een plan voor. Dat komt neer op de bouw van 48 appartementen in twee complexen". De bewoners van nieuwbouwwijk Nieuw Koningsduin zijn het daar niet mee eens, omdat er nog geen sprake was van sociale woningbouw toen zij hun huizen kochten. Bovendien moet het bestemmingsplan worden aangepast: nu heeft de locatie van De Clinghe nog de bestemming 'maatschappelijk'. Dat zou 'wonen' moeten worden. "Onbegrijpelijk en ongewenst", zegt Mooij fel: "Er vindt door woningbouw ongewenste penetratie plaats in het voor zorg bestemde westelijke deel van het landgoed. Bovendien bedreigen de vooruitgeschoven positie van de complexen, de hoogte van de twee woongebouwen (één van drie en één van vier bouwlagen) en de benodigde parkeerplaatsen de positie en allure van het markante A-gebouw. De beeldkwaliteit van het landgoed wordt hierdoor ernstig aangetast". Mooij ontkent niet dat er op de voorgenomen locatie altijd bebouwing is geweest, maar die bestond uit één bouwlaag en een kap. "De ruimte rond en het zicht op het A-gebouw werd daardoor niet gehinderd".

[PRAKTISCH ALTERNATIEF] Mooij is dus beslist geen tegenstander van sociale woningbouw op Duin en Bosch; wel heeft hij objectieve en steekhoudende bezwaren tegen de locatie. Hij wees al eerder op een praktisch alternatief: het voormalige paviljoen De Wisk, gelegen ten oosten van gebouw Breehorn: "Hiermee kan het bewoningssnoer vanaf duinresidentie Prinses zu Wied tot aan het cluster Koningsduin op een verantwoorde manier worden aangevuld en wordt de verkeersbelasting van het terrein niet onnodig vergroot". Eerder werd in deze krant gemeld dat op en nabij De Wisk twee gebieden met de bestemming 'maatschappelijk' wachten op ontwikkeling. Ook daarvoor zou de bestemming in 'wonen' kunnen worden gewijzigd. Op een deel komen nu waarschijnlijk voorzieningen voor particuliere ouderenzorg 'in het hogere segment'. Voor het andere deel is Parnassia in gesprek met een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten.

Mooij besluit: "De raad hoeft zich volstrekt niet genoodzaakt of gedwongen te voelen om in te stemmen met een bestemmingswijziging voor De Clinghe. Er is een prima alternatief. Tijdens de voortgangspresentatie zijn plekken genoemd waarvoor nog geen plannen zijn: de nog braakliggende gronden van voormalig paviljoen De Kaap. Binnen het bestemmingplan kan hier de voorziening voor verstandelijk gehandicapten prima worden gerealiseerd. De Wisk kan dan alsnog beschikbaar komen voor sociale huurwoningen."