• Een excursie van de stichting in de Oosterbuurt in Castricum

    St. Alkmaardermeer

Opheffing dreigt voor stichting Alkmaardermeer: vers bloed nodig

CASTRICUM Het motto van de Stichting Alkmaardermeeromgeving is 'wakker, waakzaam, vasthoudend'. Maar voor hoelang nog? De vorm die de stichting lange tijd had, actieve werkgroepen in de kernen Castricum, Limmen, Akersloot en Uitgeest, is losgelaten wegens gebrek aan menskracht. De stichting bestaat nu nog slechts uit een minimaal dagelijks bestuur op ad interim basis en enkele vrijwilligers.

De Stichting tot Behoud van Natuurlijke en Cultuurhistorische Waarden in de Alkmaardermeeromgeving is een vrijwilligersorganisatie voortgekomen uit een actiegroep in Akersloot. Sinds Akersloot in 2002 is gefuseerd met Castricum en Limmen bestrijkt de stichting een groter gebied dan de naam doet vermoeden. In 2007 is ook het grondgebied van de gemeente Uitgeest tot het aandachtsgebied van de stichting gaan behoren.

"Wakker, waakzaam en vasthoudend zijn, is in tijden van grote veranderingen misschien wel meer nodig dat ooit tevoren." zegt secretaris Adrie Lute. "De nieuwe Omgevingswet vraagt actieve participatie van burgers en organisaties. De provincie wil ruimtelijk beleid dat uitgaat van 'toestaan mits' in plaats van 'verbieden tenzij'. De energietransitie vraagt grote ingrepen in het buitengebied en op zee. Bevolkingsdruk, recreatie en toerisme eisen steeds meer ruimte. De provincie wil natuur- en recreatiegebieden meer met elkaar mengen. De agrarische sector staat aan de vooravond van grote veranderingen met meer aandacht voor de biodiversiteit. Het landschap versteent steeds meer en de versnippering neemt toe door infrastructuur. Tegelijkertijd zien we een toenemende waardering voor het buitengebied, de cultuurhistorie en de natuur. In dat spanningsveld vervult de stichting haar rol."

De stichting heeft een eigen website (www.alkmaardermeeromgeving.nl) waarop de informatiebundel 'Gekende Landschappen' geraadpleegd kan worden en waarop elke maand een nieuw standpunt van de maand wordt geplaatst. Zij participeert in overleggroepen (Buitengebied Castricum, Strandgebied Castricum), de Klankbordgroep Duin en Bosch, de Kerngroep Zanderij, het Ontwerpatelier Poort naar de Duinen en de Monumentenraad. Ze houdt de vinger aan de pols bij bestemmingswijzigingen en ruimtelijke ingrepen. Ze trekt op met partijen en burgers. Periodiek worden goed bezochte avonden en excursies georganiseerd, en ze bericht met regelmaat de donateurs en achterban. Het informeren en beïnvloeden van provinciale en lokale overheden en andere organisaties is en blijft onverminderd van belang. De stichting denkt mee vanuit een open houding en vanuit een duidelijke doelstelling. Kortom, de stichting heeft wel bestaansrecht maar mist de bestaanskracht. Organisaties, dus ook de stichting, maken moeilijke tijden door. Ouderen haken af en jongeren hebben het druk en willen zich niet binden. Actiegroepen ontstaan en verdwijnen. De stichting heeft voldoende visie voor toekomstige ontwikkelingen, maar is te klein geworden. Opheffing dreigt, tenzij nieuwe belangstellenden zich melden. Geïnteresseerden kunnen mailen naar secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl.