• VVD, CDA, CKenG en Forza hinten op tijdelijke of onzelfstandige woonunits

    Archief

Polemiek over statushouders

CASTRICUM De discussie over de voorrang van statushouders op de woningmarkt dreigt uit te monden in een polemiek tussen collegepartijen VVD en CDA, aangevuld met CKenG en Forza, enerzijds en de oppositie anderzijds. 

De oppositie, aangevuld met collegepartij De VrijeLijst, beschuldigde het college vorige week in een brief van stemmingmakerij en symboolpolitiek. Deze week reageren de partijen die vóór afschaffing van die voorrang zijn op deze 'gecoördineerde aanval'.


DAADKRACHT De partijen - VVD, CDA, CKenG en Forza - stellen dat er na jaren van besluiteloosheid ('problemen werden steeds opnieuw doorgeschoven') nu een andere wind waait in het gemeentehuis. Daadkracht staat nu centraal, stellen zij. "Belangrijk is dat politici keuzes durven maken en knopen doorhakken in langslepende dossiers. Dat geldt voor het nieuwe zwembad, de probleem-overweg, het strandplateau en vooral voor de beschikbaarheid van woningen voor doelgroepen zoals starters, gescheiden ouders en senioren."

GEEN RECHT VAN SPREKEN De partijen herhalen nog maar eens dat er over de wachtlijsten afspraken zijn gemaakt in het raadsprogramma. De raad heeft b en w opgedragen een eind te maken aan de voorrang voor statushouders. "Een drietal fracties (GroenLinks, SP en D66 – samen 6 van de 25 zetels) heeft laten aantekenen dat zij het hier niet mee eens zijn. Nu het college bezig is uitvoering te geven aan het programma en het besluit is opgenomen in de begroting voor 2019 blijkt er ineens onrust te ontstaan. Het staat de drie genoemde fracties vanzelfsprekend vrij om politieke instrumenten in te zetten. Maar dat geldt niet voor de overige fracties, waarvan de betrokken raadsleden, ook persoonlijk, mede aan de basis hebben gestaan van de opdracht die het college nu uitvoert. PvdA, GDB, de Vrije Lijst en Van Schoonhoven hebben daarom in dit dossier geen enkel recht van spreken in de gezamenlijk aanval van de zeven fracties op het college. De wethouder treft geen blaam, hij doet precies wat de raad hem eerder opgedragen heeft."

BIJZONDERE UNITS De partijen hinten in hun brief op tijdelijke of bijzondere woonvormen voor statushouders, een optie waar wethouder Slettenhaar eerder ook over sprak. "De ophanden zijnde 'boete' is een fabel. De gemeentelijke opdracht bestaat immers uit het aanbieden van een gelegenheid waar statushouders kunnen verblijven, zodat zij het AZC kunnen verlaten. Die gelegenheid hoeft niet een zelfstandige woning te zijn."

Ook zou volgens de briefschrijvers het tekort aan sociale huurwoningen niet zo dramatisch zijn als de oppositie schetst. "Het percentage woningen in handen van de corporatie bedraagt 16 procent, daarnaast is er een kleine 10 procent van de woningen in handen van particulieren. Ook in die groep wordt een groot deel verhuurd voor sociale tarieven." En "als je kijkt naar vergelijkbare gemeenten, met meerdere dorpen, dan ligt dat het percentage sociale huurwoningen ongeveer gelijk aan dat bij ons." De partijen benadrukken dat het raadsprogramma veel plannen bevat op het gebied van woningbouw. Zo wordt het percentage sociale woningen bij nieuwbouw minimaal 30%.

CHERRYPICKING "Iedere partij heeft zaken gesteund die niet direct in lijn liggen met hun eigen programma, juist met de wil om na jaren van pappen en nathouden gezamenlijk stappen vooruit te maken. Het is teleurstellend om te zien hoe makkelijk sommigen dan nu een terugtrekkende beweging maken, als het op de uitvoering van een specifiek onderwerp aankomt." Volgens de partijen krijgt de afschaffing van de voorrang bovendien massaal bijval in de samenleving. "Het is ongelooflijk hoeveel steunbetuigingen en e-mails wij hebben ontvangen" en "in verschillende online enquêtes loopt de steun op tot 96 procent." Wie zijn handtekening heeft gezet onder het raadsprogramma, heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering ervan, stellen VVD, CDA, CKenG en Forza. "Houden de andere fracties zich ook aan de gemaakte afspraken of beperken zij zich tot cherry picking?"


"De oplossing is natuurlijk dat er meer gebouwd wordt. De fracties die nu dwarsliggen willen allen bouwen, zo lezen we, maar het mag niet te hoog, niet in het buitengebied en niet in het groen. Zo komen we natuurlijk nergens. We moeten gewoon aan de gang. Ze moeten durven te kiezen voor vernieuwende oplossingen in plaats van vast te houden aan hun oude idealen."