• De Bomen-oogster in actie aan de Van Oldenborghweg (archieffoto)

    Alex van der Leest

PWN past kapbeleid in duingebied rond Castricum niet aan

CASTRICUM Protesten tegen bomenkap in natuurgebieden klinken steeds luider. 63 natuurorganisaties uit het hele land hebben onlangs de krachten gebundeld en roepen op: 'Stop kaalkap en probeer maximaal koolstof op te slaan in bossen'. Stop bomenkap Noordhollands Duinreservaat is een van de organisaties die zich bij het landelijke platform gevoegd heeft.

De (protest)groepen vinden gehoor bij onder andere minister Carola Schouten van Landbouw die eerder liet weten het belangrijk te vinden dat er voldoende bos is en er meer bij komt. Dick Pruis van de actiegroep: "Door ons hele land worden - of mogen we inmiddels zeggen werden - de laatste jaren op kleine en grote schaal bomen gekapt om duizend-en-één belangwekkende redenen. Inmiddels is er sprake van een kentering. Minister Schouten wil komen met een 'bosstrategie', samen met de provincies wil zij een plan van aanpak uitwerken. Natuurmonumenten, die tot voor kort nog stevig mee deed aan de boskap, heeft toegezegd voorlopig met het kappen te stoppen en Staatsbosbeheer heeft toegezegd alle huidige bomenkapprojecten onder de loep te nemen en te heroverwegen. De grote vraag voor onze regio is nu dus: Stopt PWN ook met de kap van onze bossen?"

In een reactie laat PWN weten het beleid - zoals dat er nu ligt - niet te wijzigen, maar het maatschappelijk debat over bomenkap is voor de natuurbeheerder wel aanleiding om kritisch te kijken naar haar rol. "Is het voor onze omgeving duidelijk genoeg waarom we doen wat we doen in ons natuurbeheer? Hebben we voldoende contact met de bezoekers van onze duingebieden? Wat zijn nu eigenlijk de feiten rondom CO2 uitstoot en het kappen van bomen? Het is belangrijk om de discussie open en zorgvuldig met elkaar te voeren. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren. Overigens liggen werkzaamheden in alle natuurgebieden stil, het is broedseizoen", aldus zegsman Gert Jan Vreken van PWN.

ONDERHOUD PWN is momenteel bezig met de voorbereiding van onderhoud aan het bos. "We halen op sommige plekken naaldbomen weg zodat een meer open bos ontstaat met meer loofbomen. In een gevarieerd en open bos krijgen meer verschillende planten, vogels en insecten de ruimte: een toename van biodiversiteit dus", laat PWN weten. "We houden betrokkenen continu op de hoogte van de voortgang en staan altijd open voor vragen van de omgeving."

GRIJSDUIN Door PWN is aan de Van Oldenborghweg 3,85 hectare naaldbos gekapt ten behoeve van de ontwikkeling van grijsduin. "Op de open plekken die ontstaan krijgen planten zoals het duinviooltje en wilde tijm, maar ook vlinders en vogels als de tapuit weer kansen", liet PWN eerder al weten. De komende twee jaar (tot 2021) wordt er nog eens 17 ha gekapt 'wegens herstelmaatregelen Natura 2000'. Herplanten van bos of compensatie is niet nodig; de kap past binnen het Natura 2000-beleid en PAS (stikstof terugdringing). In 2018 werden door PWN ook al in een gebied van vijf hectare langs de Oldenborghweg selectief bomen gekapt ten behoeve van de 'omvorming naar natuurlijker duinbos'. Ook werden twee kilometer aan bos(mantel)zomen aangelegd langs de Oldenborghweg en de Scheivlakweg. Dit gebeurt door het kappen en het uitdunnen van de bosrand. Hiervoor worden bomen 'geringd'. Bij ringen wordt de bast verwijderd of gekerfd met als doel dat de boom afsterft. Mantelzomen zijn volgens PWN van grote waarde voor vergroting van de biodiversiteit en brandpreventie. 

Zie ook dit artikel.