• PWN

PWN wil de tapuit redden

CASTRICUM In het Noordhollands Duinreservaat huist momenteel de laatste tapuitenpopulatie van de kalkrijke kustduinen. Vorig jaar broedden er echter nog maar vier paartjes in het duingebied. Om het huidige aantal vogels te behouden en uit te breiden, plaatste PWN deze winter vijftig nestkastjes in het duingebied.

Als broedvogel van open, zandige gebieden heeft de tapuit veel te lijden gehad onder de verruiging en vergrassing van heide en het open duinlandschap. Bovendien kreeg de tapuit te maken met een achteruitgang van de konijnenpopulaties in het duin. Tapuiten broeden namelijk graag in konijnenholen, maar door de afname van konijnen ontstond een tekort aan nestgelegenheid. Omdat ook het aantal grazers per oppervlakte afnam en door de aanwezigheid van vossen kwam de tapuit verder onder druk.

LEEFGEBIED Door de inzet van grote grazers, het creëren van stuifplekken en maaibeheer gaat PWN de verruiging van het open duingebied tegen. Op deze manier wordt de leefomgeving ook weer geschikt als broedgebied voor de tapuit. Inmiddels is op veel plekken in het duin weer een kwalitatief goed open leefgebied aanwezig. Geschikt voor de tapuit dus, maar er is meer nodig om de populatie te laten groeien.

NESTKASTEN Nestkasten bieden een goede bescherming tegen roofdieren en tegen vertrapping van grote grazers. Eerder heeft PWN tapuiten laten broeden in een aantal kasten in het duingebied. Dat bleek succesvol en daarom heeft PWN onlangs vijftig nestkasten laten ingraven. Er zijn door vrijwilligers alleen kasten ingegraven in een (potentieel) geschikte leefomgeving waar naar verwachting voldoende voedsel is. Daardoor wordt de kans op een geslaagd broedsel vergroot. En dat leidt mogelijk tot verhoging van het aantal tapuiten in het Noordhollands Duinreservaat.