• Ernst Mooij (rechts) relaxend met zijn opvolger bij Oud-Castricum, Don van Lier, met op de achtergrond de oude watertoren.

    Alex van der Leest

Raad onderzoekt Duin & Bosch: aantal huizen en bedden loopt niet in de pas

CASTRICUM De gemeenteraad discussieert donderdag over de gebiedsontwikkeling op Duin en Bosch. Het college schreef een 'feitenrelaas' met de besluiten van raad en college over Duin en Bosch sinds 2010. Waar gaat het over, wat speelt er, waarom nu?

Alex van der Leest

FONDS De krant volgt met Duin en Bosch de politieke actualiteit. Door de subsidie van het 'Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten' krijgt het onderwerp extra aandacht.

TERUGBLIK Zorginstelling Parnassia verraste de gemeente in 2006 met het voorstel om woningen te bouwen op Duin en Bosch ter financiering van van het vernieuwen van zorggebouwen en het op orde brengen van de inrichting van het park. Na enige tijd (2010) stelde de raad de 'Structuurvisie Duin en Bosch' vast en tekenden B&W en Parnassia een 'Samenwerkingsovereenkomst' (SOK). Daarna werd in 2012 het Bestemmingsplan Duin en Bosch vastgesteld. Waarna het verder ging met ontwikkeling en bouw. Inmiddels zijn de zorggebouwen er, net als bijna alle destijds geplande woningen.

ONVREDE Waarom al die aandacht? Aanleiding is vooral de onvrede en weerstand van de (nieuwe) bewoners van het landgoed. Onbegrip over stedenbouwkundige keuzes (kwaliteitsteam), onvrede over de inrichting van het park, onvrede over het uitblijven van coördinatie van het groenbeheer, en meer. Worden beleid en afspraken in structuurvisie en SOK wel serieus genomen – of geldt alleen wat in het bestemmingsplan staat? Er lijkt in de raad zelfs sprake van wantrouwen richting de ontwikkelaar Parnassia. Had de gemeente voldoende regie? Hoe kan dat beter?

AANTALLEN Er is ook ongerustheid over aantallen: er zouden meer woningen zijn gebouwd dan het bestemmingsplan toestaat. Dat blijkt nog niet het geval. Dan klinkt de klacht dat Parnassia aan 'planmaximalisatie' doet – zegsman uit de bouwwereld: "Dat doen alle projectontwikkelaars". Intussen lijkt aantal zorgbedden en woningen uit de pas te lopen. Dat is tegen de wens van de raad (2010): minder bedden dan gepland betekent navenant minder woningen. En nu alle zorgfuncties zijn gerealiseerd, hebben we de helft (minder dan 300) van het aantal geplande bedden, terwijl bijna alle woningen er staan - dat lijkt de helft teveel. In het feitenrelaas staat dat die aantallen zijn "vertaald in een financiële afspraak. Opbrengsten van de woningen dekken kosten van de zorgfuncties." Werd de raad wel serieus genomen?

ONBEZORGD Waarom pas nu al die aandacht? Afgezien van enige incidenten verliep de bouwperiode redelijk onbezorgd. Dat was tijdens de bestuursperiode van Esther Hollenberg (wethouder van 2014 t/m 2016). Hollenberg: "Parnassia bleef binnen het bestemmingsplan, dus deed het goed. Het college was zeer tevreden met de voortgang van het project. Er was uitstekend overleg met Parnassia en afspraken werden nagekomen." Hollenberg herinnert de participatie aan de hand van incidenten: "We besteedden bijvoorbeeld ruim aandacht aan de nieuwe plek voor de herten/dieren, na de veel geluiden hierover op social media. Ook was er overleg met bezorgde bewoners over de bebouwing en infrastructuur." Kortom veel voortgang en nog weinig kritiek. Er waren er nog amper lastig bewoners. En langzaamaan richtten belangengroepen hun aandacht meer op het gemeentebestuur. Uiteindelijk bereikte de onrust de raad.

RISICO De speelruimte vaan de raad is beperkt. Een bestaand bestemmingsplan wijzigen om ontwikkelaars af te remmen is riskant. Die willen dan compensatie. Daarom heeft B&W een risicoanalyse uitgevoerd; het resultaat daarvan is geheim. Toch was een bewoner al wel inzage beloofd. Die is vasthoudend en doet nu een WOB-verzoek.