• De achterzijde van het perceel (vanaf pad bij Kijk-UIt) met rechts het verkoopbord

    Taetske Grendelman
  • De kavel met voorbeeld van een nieuw te bouwen woning

    Klaver Makelaars

Twisk zet museumperceel in etalage

CASTRICUM Een te koop-bord prijkt sinds enkele dagen op het perceel van Menno Twisk, eigenaar van het museum voor strandvondsten en streekhistorie aan de Geversweg."'We beëindigen onze zorgkwekerij met museum zodra de verkoopopbrengst dat mogelijk maakt." schrijft Twisk in een korte verklaring. "We hebben nu al tien jaar te maken met het 'ontmoedigen' om tot een volwaardige bestemmingswijziging van ons agrarisch bedrijf naar sociaal culturele onderneming te komen. Hierdoor haken mijn mogelijke opvolgers af en lijkt overdracht van de onderneming kansloos."

Taetske Grendelman

DEAL MET PWN In 2016 sloot Twisk een overeenkomst met duinbeheerder PWN, waarbij hij afstand deed van zijn pachtrechten op 3,5 hectare bollengrond rondom het museum, ten gunste van natuurontwikkeling. PWN zou volgens Twisk in ruil hiervoor de laatste strook (1 ha) grond die hij zelf nog in bezit heeft, aankopen om ook hier het duinnollenlandschap terug te brengen. Het wachten was alleen nog op een vergunning voor een woning op de plek van het museum. Maar deze strook grond, die doorloopt tot het pad naar Kijk-Uit, doet Twisk nu in de verkoop. Een koper zou hier een nieuwe woning kunnen neerzetten. Althans daar gaat verkopend makelaar Klaver van uit. Het kavel 'biedt de mogelijkheid tot bestemming wonen' is te lezen op diens site. Maar formeel is die vergunning nog niet verleend.

GEDWARSBOOMD Twisk gaf eerder al aan zich door de gemeente en PWN in de steek gelaten te voelen. Afspraken om hem te compenseren voor het inleveren van bollengrond, zijn niet nagekomen of worden telkens veranderd, volgens Twisk.

Twisk heeft geen volwaardige museumvergunning - inclusief horeca - maar slechts een gedoogvergunning en mag geen terras exploiteren. Ook een smalspoor-treintje laten rijden - het nieuwste project waarvoor de rails deels al is aangelegd - bleek uiteindelijk niet toegestaan. In steeds nieuwe aanvragen en ontwerpen heeft Twisk al tienduizenden euro's gestoken. 

BEDRIJFSWONING Twisk wilde jarenlang een woning realiseren bij zijn museum. Binnen de politiek vond Twisk echter nauwelijks gehoor; zelfs een inpandige bedrijfswoning, zoals Twisk aanvankelijk voorstelde, zou volgens toenmalige wethouder RO Portegies een precedentwerking scheppen. Twisk kon niet nut en noodzaak van een agrarische bedrijfswoning aantonen.

VORIGE COLLEGE Tijdens de vorige collegeperiode werd begonnen aan een kadernota over het Zanderij-gebied en maakte PWN haar plannen bekend om hier natuur te ontwikkelen. In dat kader nam het (vorige) college in juni 2017 wél een 'positieve grondhouding' aan t.a.v. het 'principeverzoek' van Twisk. Het college wilde één woning op het perceel toestaan, al dan niet met museum en pluktuin. Zij koppelde er voorwaarden aan op het gebied van natuurontwikkeling en paste de 'vereveningsregel' toe. Die houdt in dat er soms een nieuwe functie of bebouwing mag komen in het buitengebied als de waarde van het gebied als geheel erop vooruit gaat.

REACTIE COLLEGE RO-wethouder Paul Slettenhaar reageert niet inhoudelijk op de vraag of het huidige college de mening van het vorige deelt. "Ik kan alleen in algemene zin zeggen dat wij ons als 'goed opvolger van bestuur' voorspelbaar gedragen." Volgens Ron de Haan (cultuur), die zich zorgen maakt om de collectie en er alles aan wil doen om deze veilig te stellen, biedt een positieve houding sowieso geen garantie op succes. "Bebouwing is in dit gebied nu uitgesloten, de provincie legt allerlei restricties op, er zijn zware planologische procedures nodig. Het besluit van het vorige college was de start van een proef om met provincie en stakeholders tot een ontwikkelingsrichting te komen. Maar daar is nog geen zicht op."